ރިޟްވާން  ގެއްލިގެން ހޯދާ ނުފެނިފައިވާ މަސްއަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި ފުލުހުން އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް އެމްޑީއެންއިން ބުނެފި ތަންބުނެއިލް

ރިޟްވާން ގެއްލިގެން ހޯދާ ނުފެނިފައިވާ މަސްއަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި ފުލުހުން އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް އެމްޑީއެންއިން ބުނެފި

މިއަދު އެމްޑީއެންއިން ޢާންމުކުރި ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިމަސްއަލައިގެ ތަހްޤީޤާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނާ ޙިއްސާކުރުމަކީ ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ޤާނޫނީގޮތުން ވާޖިބުކަމެއްކަމަށެވެ.

ތޫނު ހަތިޔާރު ގެންގުޅުން މަނާކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން އިސްލާޙު ހުށަހަޅައިފި ތަންބުނެއިލް ތޫނު ހަތިޔާރު ގެންގުޅުން މަނާކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން އިސްލާޙު ހުށަހަޅައިފި

ބަންޑާރަ ނައިބު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނުއަސާސީއިން ލިބިދޭ ހަނު ހުރުމުގެ ޙައްޤާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލަކުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ހަނިކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުއްވުމުގައި ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް އަންގައިފި ތަންބުނެއިލް ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުއްވުމުގައި ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް އަންގައިފި

މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ޙިމާޔަތާއި، ރައްކާތެރިކަމަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއ އަޅާންޖެހިފައިވަނީ ކޮން ސަބަބަކާ ގުޅިގެންކަން އެމްއެންޑީއެފްއިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ/

މާފުށީ ޖަލުން ފިލި ޝަހުމްއާއި، ފަރިޔާޝަށް ސަމާލުވުމަށް ޢާންމުންނަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި ތަންބުނެއިލް މާފުށީ ޖަލުން ފިލި ޝަހުމްއާއި، ފަރިޔާޝަށް ސަމާލުވުމަށް ޢާންމުންނަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޢުމުަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ މިދެމީހުން ވީނުވީތަނެއްގެ އެނގޭ ފަރާތެއްނަމަ ފުލުހުންނަށް އެންގުމަށްވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެޗްއާރްސީއެމްގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން ދައުވާ އުފުލާ ޝަރީޢަތް ހިންގާތީ އޯއެޗްސީއެޗްއާރް އިން ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކޮށްފި ތަންބުނެއިލް އެޗްއާރްސީއެމްގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން ދައުވާ އުފުލާ ޝަރީޢަތް ހިންގާތީ އޯއެޗްސީއެޗްއާރް އިން ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކޮށްފި

އދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ހައިކޮމިޝަނަރގެ އޮފީހުން (އޯއެޗްސީއެޗްއާރް)އިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި އެޗްއާރްސީއެމްގެ މުސްތަޤިއްލުކަން ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުގައިވަނީ އެދިފައެވެ.

ގޭންގު ކުށްތައް ހުއްޓުވުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯމް މިނިސްޓަރު މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ދެއްވައިފި ތަންބުނެއިލް ގޭންގު ކުށްތައް ހުއްޓުވުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯމް މިނިސްޓަރު މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ދެއްވައިފި

އިއްޔެ މުލީއާގޭގައި ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި ކެންޕެއިން އޮފީހުގައި އެޕާޓީގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާވެސް ޢުމަރު ނަސީރުވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމްގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި 2.4 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ޙާމިދު ދައުވާކުރައްވައިފި ތަންބުނެއިލް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމްގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި 2.4 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ޙާމިދު ދައުވާކުރައްވައިފި

ޣައިރު ޙާޒިރުގައި 6 މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުޅަ ޙުކުމް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާފުކުރެއްވުމުން އެކޯޓުންވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށްފައެވެ.


ސިޓީ

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ އަނިޔާ

މިއީ މި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގައުމީ ބަހުސެއް ފަށަން އެންމެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅު ވެސް މެ އެވެ.

އަޅުގަނޑު މެނަށް ލިޔުއްވުމަށް

announcement

eht ni smitciv erutroT sevidlaM seirots rieht llet


RSS feed Subscribe to our feed       Delicious Are we delicious?       Digg Add us to Digg       Technorati Bookmark us       Flickr Flickr gallery