ފްލައިމީގެ ބޯޓަށް ގޮއްވާލާނެކަމުގެ އިންޒާރުދިނީ ބައެއް ޤައިދީން ދޫކޮށްލާން ޑިމާންޑުކުރަމުންކަން ހާމަވެއްޖެ ތަންބުނެއިލް

ފްލައިމީގެ ބޯޓަށް ގޮއްވާލާނެކަމުގެ އިންޒާރުދިނީ ބައެއް ޤައިދީން ދޫކޮށްލާން ޑިމާންޑުކުރަމުންކަން ހާމަވެއްޖެ

މީގެ އެއްއަހަރުކުރިން 32 ނޮވެންބަރުގައި ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޕޯޓުން ފުރި ފްލައިމީގެ ބޯޓެއް ހައިޖެކުކުރާން ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބޯޓެއްވަނީ ފުރުން ލަސްކޮށްފައެވެ.

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލުނު މީހުންގެ މަސްއަލަ ކްރިިމިނަލް ކޯޓުން ބޭރުކުރުމުން އަލުން އެމަސްއަލަ އެކޯޓަށް ހުށަނޭޅުއްވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި ތަންބުނެއިލް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލުނު މީހުންގެ މަސްއަލަ ކްރިިމިނަލް ކޯޓުން ބޭރުކުރުމުން އަލުން އެމަސްއަލަ އެކޯޓަށް ހުށަނޭޅުއްވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙަންމަދު ހައްޔަރުކުރިކުރި ކުރުމަކީވެސް ސަރުކާރަށް ހެދިފައި އޮތް ގޯހެއްކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިމެއެވެ.

ޖީއެމްއާރުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެގޮތުގައި 308 މިލިޔަން ޔޫއެސް ޑޮލަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ނަގައިދިނުމަށް އެދެފި ތަންބުނެއިލް ޖީއެމްއާރުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެގޮތުގައި 308 މިލިޔަން ޔޫއެސް ޑޮލަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ނަގައިދިނުމަށް އެދެފި

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި ނެގޭނެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ ދެން ކުރިއަށް ފެށޭންއޮތް އާބިޓްރޭޝަންގެ ދެވަނަ މަރުޙަލާގައެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަސީރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައި އޮތް ޢަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި ތަންބުނެއިލް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަސީރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައި އޮތް ޢަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

އެމްޑީޕީއިން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ޢުމަރު ނަސީރާއި، ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިނާދެމެދު އޮތް ނުތަނަވަސް ގުޅުމަށް ފިނިކަން ލިބެމުންދާކަމުގެ ނިޝާނެއްކަމަށެވެ.

8 ފެބްރުއަރީގައި ހުޅުޖެހި މަސްއަލައިގައި ތިނަދޫއިން ހައްޔަރުކުރި 55 މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިިއްބައިގެން ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ނިންމައިފި ތަންބުނެއިލް 8 ފެބްރުއަރީގައި ހުޅުޖެހި މަސްއަލައިގައި ތިނަދޫއިން ހައްޔަރުކުރި 55 މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިިއްބައިގެން ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ނިންމައިފި

ގދ. ތިނަދޫގައި 8 ފެބްރުއަރީގައި ހުޅުޖަހާފައިވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އޮފީހާއި، ކޯޓުގެ ޢިމާރާތާއި، ފުލުސް ސްޓޭޝަނާއި، ފުލުހުންގެ ބައެއް ވެހިކަލެވެ.

ޕީޕީއެމް ދޫކުރައްވާ ރައީސް މައުމޫން ވަޑައިނުގަންނަވާނެކަމަށް އެޕާޓީއިން ބުނެފި ތަންބުނެއިލް ޕީޕީއެމް ދޫކުރައްވާ ރައީސް މައުމޫން ވަޑައިނުގަންނަވާނެކަމަށް އެޕާޓީއިން ބުނެފި

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން 81 ނޮވެންބަރުގައި އެޕާޓީއިން ބަޔާނެއް ޢާންމުކުރި އިރު ރައީސް ޔާމިނާއި، ރައީސް މައުމޫންގެ ގުޅުން ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައްވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

ކޮންމެ ތިން ރައްޔިތަކުން އެކަކަށްވުރެ ގިނައިން ވޯޓު ގަތުމަށް ހުށަހެޅި ނުވަތަ ވޯޓު ގަތުން ދެކެފައިވާކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި ތަންބުނެއިލް ކޮންމެ ތިން ރައްޔިތަކުން އެކަކަށްވުރެ ގިނައިން ވޯޓު ގަތުމަށް ހުށަހެޅި ނުވަތަ ވޯޓު ގަތުން ދެކެފައިވާކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި

މިކަން ދައްކާފައިވަނީ “މަނީ އެންޑް އިލެކްޝަންސް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް: ޕަރސެޕްޝަންސް އެންޑް ރިއެލިޓީ”ގެ ނަމުގައި މިއަދު އައިފެސްއިން ޢާންމުކުރި ދިރާސާއެއްގައެވެ.


ސިޓީ

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ އަނިޔާ

މިއީ މި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގައުމީ ބަހުސެއް ފަށަން އެންމެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅު ވެސް މެ އެވެ.

އަޅުގަނޑު މެނަށް ލިޔުއްވުމަށް

announcement

eht ni smitciv erutroT sevidlaM seirots rieht llet


RSS feed Subscribe to our feed       Delicious Are we delicious?       Digg Add us to Digg       Technorati Bookmark us       Flickr Flickr gallery