ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިިޕަލުންގެ މަޤާމު އުވާލުމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ގެނުވުމަށް ނިންމައިފި ތަންބުނެއިލް

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިިޕަލުންގެ މަޤާމު އުވާލުމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ގެނުވުމަށް ނިންމައިފި

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ މަޤާމު އުވާލައިފައިވަނީ ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ މުއައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނައި ބަދަލުތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ހަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއިން ވާހަކަަދައްކާކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމްއިން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި ތަންބުނެއިލް ހަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއިން ވާހަކަަދައްކާކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމްއިން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެފަނޑިޔާރުން މަޤާމުން ވަކިކުރިކުރުމުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުތުރުނަން ލިބި، ފާޑުކިޔުން ރައްދުވެފައިވާކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމްވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ތުއްތު ދަރިފުޅު ބޭނުން މީހަކަށް ދޭން ބޭސްބުކްއިން އިޢުލާންކުރި މީހާގެ މަސްއަލަ ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި ތަންބުނެއިލް ތުއްތު ދަރިފުޅު ބޭނުން މީހަކަށް ދޭން ބޭސްބުކްއިން އިޢުލާންކުރި މީހާގެ މަސްއަލަ ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި

މީޑީޔާގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުގައި އެއަންހެންމީހާ ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓުކޮށްފައިވަނީ މިއީ ލޯބި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ބޭނުންވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއްކަމަށް ބުނެއެވެ.

ތްރީލައިން ވިޕާ ޚިލާފުވި މެންބަރުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީއިން ފުރުސަތުދީފި ތަންބުނެއިލް ތްރީލައިން ވިޕާ ޚިލާފުވި މެންބަރުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީއިން ފުރުސަތުދީފި

އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުން ހޯމަ ދުވަހުވަނީ އެޕާޓީގެ ތްރީ ލައިން ވިޕާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ވޯޓުގައި ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްފައެވެ.

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ދެފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމުގެ ވާސިތާއިން ޢަދުލްއިންސާފުގެ ނިޒާމު ވާކޮށްލައިފައިވާކަމަށް އައިސީޖޭއިން ބުނެފި ތަންބުނެއިލް ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ދެފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމުގެ ވާސިތާއިން ޢަދުލްއިންސާފުގެ ނިޒާމު ވާކޮށްލައިފައިވާކަމަށް އައިސީޖޭއިން ބުނެފި

އައިސީޖޭގެ އޭޝިޔާ އާއި ޕެސިފިކް ސަރަޙައްދުގެ ޑިރެކްޓަރ ސޭމް ޒަރީފީ މިމަސްއަލައިގައި ބަޔާނެއް ނެރުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުހަނު ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މެނުވީ އެކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ޤާނޫނުގެ ސައްޙަކަމާމެދު ގޮތެއް ނުނިންމޭނެކަމަށް ހައިކޯޓުން ބުނެފި ތަންބުނެއިލް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މެނުވީ އެކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ޤާނޫނުގެ ސައްޙަކަމާމެދު ގޮތެއް ނުނިންމޭނެކަމަށް ހައިކޯޓުން ބުނެފި

އެބަދަލު ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނެ ހައިކޯޓަށް މަސްއަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ޝްހޫރު ޤާނޫނީ ވަކީލު ޝާހީމް ޙަމީދާއި، ވަކީލު ޙަސަން މާޒް ޝަރީފާއި، ވަކީލު މުޙަންމަދު ފައިސަލެވެ.

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ދެފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރި ކުރުމުގެ މައްޗަށް ކިޮމަންވެލްތުގެ ތިން ގޮތްޕަކުން ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކޮށްފި ތަންބުނެއިލް ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ދެފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރި ކުރުމުގެ މައްޗަށް ކިޮމަންވެލްތުގެ ތިން ގޮތްޕަކުން ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޢަދުލްއިންސާފުގެ ނިޒާމުގެ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލުކަމަށް އިޙްތިރާމުކުރުމަށް އެފަރާތްތަކުންވަނީ ގޮވައިލާފައެވެ.


ސިޓީ

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ އަނިޔާ

މިއީ މި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގައުމީ ބަހުސެއް ފަށަން އެންމެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅު ވެސް މެ އެވެ.

އަޅުގަނޑު މެނަށް ލިޔުއްވުމަށް

announcement

eht ni smitciv erutroT sevidlaM seirots rieht llet


RSS feed Subscribe to our feed       Delicious Are we delicious?       Digg Add us to Digg       Technorati Bookmark us       Flickr Flickr gallery