ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުއްވުމުގައި ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް އަންގައިފި ތަންބުނެއިލް

ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުއްވުމުގައި ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް އަންގައިފި

މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ޙިމާޔަތާއި، ރައްކާތެރިކަމަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއ އަޅާންޖެހިފައިވަނީ ކޮން ސަބަބަކާ ގުޅިގެންކަން އެމްއެންޑީއެފްއިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ/

މާފުށީ ޖަލުން ފިލި ޝަހުމްއާއި، ފަރިޔާޝަށް ސަމާލުވުމަށް ޢާންމުންނަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި ތަންބުނެއިލް މާފުށީ ޖަލުން ފިލި ޝަހުމްއާއި، ފަރިޔާޝަށް ސަމާލުވުމަށް ޢާންމުންނަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޢުމުަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ މިދެމީހުން ވީނުވީތަނެއްގެ އެނގޭ ފަރާތެއްނަމަ ފުލުހުންނަށް އެންގުމަށްވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެޗްއާރްސީއެމްގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން ދައުވާ އުފުލާ ޝަރީޢަތް ހިންގާތީ އޯއެޗްސީއެޗްއާރް އިން ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކޮށްފި ތަންބުނެއިލް އެޗްއާރްސީއެމްގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން ދައުވާ އުފުލާ ޝަރީޢަތް ހިންގާތީ އޯއެޗްސީއެޗްއާރް އިން ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކޮށްފި

އދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ހައިކޮމިޝަނަރގެ އޮފީހުން (އޯއެޗްސީއެޗްއާރް)އިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި އެޗްއާރްސީއެމްގެ މުސްތަޤިއްލުކަން ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުގައިވަނީ އެދިފައެވެ.

ގޭންގު ކުށްތައް ހުއްޓުވުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯމް މިނިސްޓަރު މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ދެއްވައިފި ތަންބުނެއިލް ގޭންގު ކުށްތައް ހުއްޓުވުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯމް މިނިސްޓަރު މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ދެއްވައިފި

އިއްޔެ މުލީއާގޭގައި ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި ކެންޕެއިން އޮފީހުގައި އެޕާޓީގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާވެސް ޢުމަރު ނަސީރުވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމްގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި 2.4 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ޙާމިދު ދައުވާކުރައްވައިފި ތަންބުނެއިލް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމްގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި 2.4 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ޙާމިދު ދައުވާކުރައްވައިފި

ޣައިރު ޙާޒިރުގައި 6 މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުޅަ ޙުކުމް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާފުކުރެއްވުމުން އެކޯޓުންވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށްފައެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގެސްޓްހައުސް މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙުކޮށްފި ތަންބުނެއިލް އައްޑޫ ސިޓީގެ ގެސްޓްހައުސް މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙުކޮށްފި

މިމަޝްރޫޢުގެ އިފްތިތާޙީ ރަސްމިއްޔާތުގައި 052 އަކަށް އެނދުގެ ގެސްޓް ހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏަކަށް 92 ބިންވަނީ މިއަދު ޙަވާލުކޮށްފައިމެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތުގެ މައްޗަށް އައިޕީޔޫގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގައި މެންބަރު އީވާ ވާހަކަދައްކަވައިފި ތަންބުނެއިލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތުގެ މައްޗަށް އައިޕީޔޫގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގައި މެންބަރު އީވާ ވާހަކަދައްކަވައިފި

ގަލޮޅު އުތުުރު ދާއިރާގެ މެންބަރުވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެންބަރުންނަށާއި، ނޫސްވެރިންނަށް ހުރި ސަލާމަތީ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ.


ސިޓީ

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ އަނިޔާ

މިއީ މި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގައުމީ ބަހުސެއް ފަށަން އެންމެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅު ވެސް މެ އެވެ.

އަޅުގަނޑު މެނަށް ލިޔުއްވުމަށް

announcement

eht ni smitciv erutroT sevidlaM seirots rieht llet


RSS feed Subscribe to our feed       Delicious Are we delicious?       Digg Add us to Digg       Technorati Bookmark us       Flickr Flickr gallery