އދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކައުންސިލުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފާޑުކީ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހި ވަފުދުން ރައްދުދީފި ތަންބުނެއިލް

އދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކައުންސިލުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފާޑުކީ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހި ވަފުދުން ރައްދުދީފި

އިއްޔެ އޮތް އެކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސްވިޓްޒރލޭޏްޑުގެ ވަފުދުން ބުނެފައިވަނީ ދިވެހރިާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ކުށްވެރިކުރާކަމަށެވެ.

އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުން ޗައިނާ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކުރިކަމާމެދު ޙައިރާންވާކަމަށް ޖީއެމްއާރުން ބުނެފި ތަންބުނެއިލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުން ޗައިނާ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކުރިކަމާމެދު ޙައިރާންވާކަމަށް ޖީއެމްއާރުން ބުނެފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބެއިޖިންގ އަރބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާކަމަށް ޚަބަރުލިބިފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމްކޯޓުން ގެންދަނީ ޢަދުލްއިންސާފުގެ ނިޒާމު ކޮންޓްރޯލްކުރަމުންކަމަށް އެޗްއާރްސީއެމްގެ ރިޕޯޓެއްގަިއި ބުނެފި ތަންބުނެއިލް ސުޕްރީމްކޯޓުން ގެންދަނީ ޢަދުލްއިންސާފުގެ ނިޒާމު ކޮންޓްރޯލްކުރަމުންކަމަށް އެޗްއާރްސީއެމްގެ ރިޕޯޓެއްގަިއި ބުނެފި

އެކޮމިޝަނުން މިމޭރުމުން ވާހަކަދައްކާފައިވަނީ އދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކައުންސިލުގެ ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއޯޑިކް ރިވިއުއަށް ފޮނުވި ރިޕޯޓުގައި ބުނެފިއެވެ.

އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމާއި، ހުޅުލެ-މާލެ ބްރިޖްގެ މަޝްރޫޢުއާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ޗައިނާއާއެކު ސޮއެކޮށްފި ތަންބުނެއިލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމާއި، ހުޅުލެ-މާލެ ބްރިޖްގެ މަޝްރޫޢުއާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ޗައިނާއާއެކު ސޮއެކޮށްފި

ޗައިނާގެ ރައީސް ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ވިޔަފާރިއާއި، ފަތުރުވެރިކަމާއި، ސިއްޙީ ދާއިރާގެ އެހެނިހެން އެއްބަސްވުންތަކުގައިވެސްވަނީ ސޮއެކޮށްފައެވެ.

“ޖިހާދުވުމަށް” ދާ ގިނަ ދިވެހިންވަނީ ކުރިން ސިފައިންނާއި، ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ ތަންބުނެއިލް “ޖިހާދުވުމަށް” ދާ ގިނަ ދިވެހިންވަނީ ކުރިން ސިފައިންނާއި، ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި އެޤައުމުގެ ދި އިންޑިޕެންޑެންޓް ނޫހުގައި އެމަނިކުފާނު މިމަޢުޟޫގެ މައްޗަށް ތަފްސީލުކޮށް ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ.

ރިޟްވާންއާ ނުލާ ބޭއްވޭ ބޯހިމެނުމަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު އެމްޑީޕީއިން ދީފި ތަންބުނެއިލް ރިޟްވާންއާ ނުލާ ބޭއްވޭ ބޯހިމެނުމަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު އެމްޑީޕީއިން ދީފި

އަލަށް އިންތިޚާބުވި އެޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސްއާއި، ޗެއަރޕަރސަން އެމަޢުޟޫގެ މައްޗަށް ތަފްސީލުކޮށް ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ.


ސިޓީ

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ އަނިޔާ

މިއީ މި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގައުމީ ބަހުސެއް ފަށަން އެންމެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅު ވެސް މެ އެވެ.

އަޅުގަނޑު މެނަށް ލިޔުއްވުމަށް

announcement

Torture victims in the Maldives tell their stories


RSS feed Subscribe to our feed       Delicious Are we delicious?       Digg Add us to Digg       Technorati Bookmark us       Flickr Flickr gallery