Announcements

announcement

UNDP
Position: Communication and Advocacy Associateannouncement

Advertise your job on Minivan News


އިންޕޯޓް ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުމާބެހޭ ބިލު މަޖިލިހުން އިއްޔެ ފާސްކޮށްފި ތަންބުނެއިލް

އިންޕޯޓް ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުމާބެހޭ ބިލު މަޖިލިހުން އިއްޔެ ފާސްކޮށްފި

މިބިލުގައިވާގޮތުންނަމަ އެކިބާވަތުގެ ފޭރާމާއި، ފޮއްޗާއި، ހެދުމާއި، ދޫލަޔާއި، ރޭނދަލާއި، ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނުން އަލުން 51 އިންސައްތައިގެ އިންޕޯޓް ޑިއުޓީއެއް ނަގާން ފެށޭނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެޖަމާޢަތަށް އަންގައިފި ތަންބުނެއިލް މޯލްޑިވްސް ބާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެޖަމާޢަތަށް އަންގައިފި

“މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުގެ ސްޓޭންޑަކީ ނަން ބަދަލުނުކުރުން”ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ބާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވި މަޝްހޫރު ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ޙުސްނުއް ސުޢޫދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ، އެމަނިކުފާނުގެ ނައިބު އަމިއްލަ ގެކޮޅުގައި ދިރިއުޅުއްވާނަމަ އެތަންތަނަށް  ޚަރަދުހިންގުމާބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި ތަންބުނެއިލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ، އެމަނިކުފާނުގެ ނައިބު އަމިއްލަ ގެކޮޅުގައި ދިރިއުޅުއްވާނަމަ އެތަންތަނަށް ޚަރަދުހިންގުމާބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި

މިބިލުގައިވާގޮތުންނަމަ އެދެބޭފުޅުން އަމިއްލަ ގެކޮޅުގައި ދިރިއުޅުއްވާނަމަ އެދެބޭފުޅުން ދިރިއުޅުއްވުމަށް ރަސްމީގޮތުން ދައުލަތުން ހަމަޖައްސާފައިހުރި ބަޖެޓާއި، މުއައްޒަފުން އެބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ގެކޮޅުތަކަށް ހަމަޖެއްސޭނެކަމަށެވެ.

މާފުށީ ޖަލުގެ މާރާމާރީގައި ޒަޚަމު އިބްރާހިމް އާޒަރަށް ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް އޭނާ މިއަދު މެންދުރު މަރުވެއްޖެ ތަންބުނެއިލް މާފުށީ ޖަލުގެ މާރާމާރީގައި ޒަޚަމު އިބްރާހިމް އާޒަރަށް ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް އޭނާ މިއަދު މެންދުރު މަރުވެއްޖެ

42 ފެބްރުއަރީގައި އާޒަރަށް މާފުށީ ޖަލުގެ ތެރެއިން ޙަމަލާދީފައިވަނީ އޭނާގެ ގޮޅީގައި ދެން ތިބި ދެޤައިދީންކަމަށް ބެލެވޭއިރު، މޯލްޑީވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސްއިންވަނީ މިކަމާމެދު ރައްޔިތުންެގެ މަޖިލިހަށް ބަޔާންދީފައެވެ.

އަންބަރާގައި މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލަށް ގޮސްތިބި މީހުންކުރެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު 01 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްދީފި ތަންބުނެއިލް އަންބަރާގައި މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލަށް ގޮސްތިބި މީހުންކުރެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު 01 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްދީފި

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި އެރަށުގައި މިއުޒިކުގެ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް، ފުލުހުން އެރަށަށް އަރައި އެތަނުގައި ތިބި 002 މީހުން ކުރެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މުޅިއަކު 97 މީހުންނެވެ.

މޯލްޑީވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ ފޮޓޯފުޅުވެސް ދިއެފްއެމް ޕްލަސްގައި އެކޮޅުކޮޅުން ބްރޯޑްކާސްޓުކޮށްފި ތަންބުނެއިލް މޯލްޑީވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ ފޮޓޯފުޅުވެސް ދިއެފްއެމް ޕްލަސްގައި އެކޮޅުކޮޅުން ބްރޯޑްކާސްޓުކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ބައެއް މެންބަރުން ފޮޓޯފުޅު އެކޮޅުކޮޅުން ބްރޯޑްކާސްޓުކުރި މަސްއަލައާ ވިދިގެން ދިއެފްއެމް ޕްލަސްއަށް އިންޒާރުކުރުމަށް އެކޮމިޝަނުން ނިންމިކަން ހާމަކުރީ އިއްޔެއެވެ.

އަޕަރ ސައުތު ޕްރޮވިންސްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރާއި، އޭނާގެ ނައިބުންގެ މައްޗަށް ކަރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކެއް އޭސީސީއިން ކޮށްފި ތަންބުނެއިލް އަޕަރ ސައުތު ޕްރޮވިންސްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރާއި، އޭނާގެ ނައިބުންގެ މައްޗަށް ކަރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކެއް އޭސީސީއިން ކޮށްފި

އެތުހުމަތަކީ އެޕްރޮވިންސްގެ 9002 ވަނަ އަދި 0102 ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓުން، ބައެއް ކުޅިވަރު މެޗުތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 225811 ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވުމެވެ.


ސިޓީ

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ އަނިޔާ

މިއީ މި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގައުމީ ބަހުސެއް ފަށަން އެންމެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅު ވެސް މެ އެވެ.

އަޅުގަނޑު މެނަށް ލިޔުއްވުމަށް

announcement

Torture victims in the Maldives tell their stories


RSS feed Subscribe to our feed       Delicious Are we delicious?       Digg Add us to Digg       Technorati Bookmark us       Flickr Flickr gallery