ރިޟްވާން ގެއްލުނު މަސްއަލައިގައި މަޖިލީހަށް 0005 އަށްވުރެން ގިނަ މީހުން ސޮއެކޮށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި ތަންބުނެއިލް

ރިޟްވާން ގެއްލުނު މަސްއަލައިގައި މަޖިލީހަށް 0005 އަށްވުރެން ގިނަ މީހުން ސޮއެކޮށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި

ޕެޓިޝަން އަނބުރާ ފޮނުއްވާލެއްވީ އޮޅުމަކުންކަމަށް މަޖިލީހުން ބުނިނަމަވެސް، އަލުން އެޕެޓިޝަންގެ ކަންކަން ބަލާނެތޯ ވިދާޅުވާން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފެންފޯއް ރުއްތައް ކެނޑުމުގައި ބައިވެރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުލުހުންގެ މަޢުލޫމާތު ރައީސް ނަޝީދު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ ޙިއްސާކުރައްވައިފި ތަންބުނެއިލް ފެންފޯއް ރުއްތައް ކެނޑުމުގައި ބައިވެރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުލުހުންގެ މަޢުލޫމާތު ރައީސް ނަޝީދު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ ޙިއްސާކުރައްވައިފި

އޮކްޓޫބަރު 42 ވީ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގެ މަޖީދީ މަގުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން އިންދާފައި ހުރި ހުރިހާ ފެންފޯއް ރުއްތަކެއްވަނީ ކަނޑާލައިފައެވެ.

ސުޕްރީމްކޯޓުން އެޗްއާރްސީއެމްގެ މައްޗަށް ހިންގަމުންގެންދާ ސުމޯޓޯ ދައުވާއަށް އެމްޑީޕީއިން ނުފޫޒުފޯރުވާކަމަށް ޕީޕީއެމްއިން ބުނެފި ތަންބުނެއިލް ސުޕްރީމްކޯޓުން އެޗްއާރްސީއެމްގެ މައްޗަށް ހިންގަމުންގެންދާ ސުމޯޓޯ ދައުވާއަށް އެމްޑީޕީއިން ނުފޫޒުފޯރުވާކަމަށް ޕީޕީއެމްއިން ބުނެފި

އެމްޑީޕީގެ އިތުރުން އދއާއި، އެހެނިހެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ/މުއައްސަސާތަކުންވަނީ ސުޕްރީމްކޯޓުން އެޗްއާރްސީއެމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކޮށްފައެވެ.

މާލެ-ހުިޅުލެ ބްރިޖް މަޝްރޫޢު ދެކޮޅުޖެއްސޭކަމަށް ދައްކާނަމަ ފައިސާ ހޯދުމުަގައި އެހީވާނެކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފި ތަންބުނެއިލް މާލެ-ހުިޅުލެ ބްރިޖް މަޝްރޫޢު ދެކޮޅުޖެއްސޭކަމަށް ދައްކާނަމަ ފައިސާ ހޯދުމުަގައި އެހީވާނެކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފި

ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޗައިނާ އެމްބަސީއާ ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުވެހުންނެވި އެންމެ އިސް ފަރާތްކަމުގައިވާ ލިޔު ގިއަންގވަނީ މިކަމާމެދު ތަފްސީލުކޮށް ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ.

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި ތަންބުނެއިލް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވަނީ ކޮން ބާވަތެއްގެ ތުހުމަތެއްކަމެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ރިޟްވާން  ގެއްލިގެން ހޯދާ ނުފެނިފައިވާ މަސްއަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި ފުލުހުން އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް އެމްޑީއެންއިން ބުނެފި ތަންބުނެއިލް ރިޟްވާން ގެއްލިގެން ހޯދާ ނުފެނިފައިވާ މަސްއަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި ފުލުހުން އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް އެމްޑީއެންއިން ބުނެފި

މިއަދު އެމްޑީއެންއިން ޢާންމުކުރި ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިމަސްއަލައިގެ ތަހްޤީޤާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނާ ޙިއްސާކުރުމަކީ ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ޤާނޫނީގޮތުން ވާޖިބުކަމެއްކަމަށެވެ.

ތޫނު ހަތިޔާރު ގެންގުޅުން މަނާކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން އިސްލާޙު ހުށަހަޅައިފި ތަންބުނެއިލް ތޫނު ހަތިޔާރު ގެންގުޅުން މަނާކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން އިސްލާޙު ހުށަހަޅައިފި

ބަންޑާރަ ނައިބު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނުއަސާސީއިން ލިބިދޭ ހަނު ހުރުމުގެ ޙައްޤާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލަކުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ހަނިކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.


ސިޓީ

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ އަނިޔާ

މިއީ މި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގައުމީ ބަހުސެއް ފަށަން އެންމެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅު ވެސް މެ އެވެ.

އަޅުގަނޑު މެނަށް ލިޔުއްވުމަށް

announcement

eht ni smitciv erutroT sevidlaM seirots rieht llet


RSS feed Subscribe to our feed       Delicious Are we delicious?       Digg Add us to Digg       Technorati Bookmark us       Flickr Flickr gallery