އަހަރީ ބޯނަސްގެ މަސްއަލައިގައި އެމްއޭސީއެލްގެ މުއަައްޒަފުން އިޙްތިޖާޖުކުރަނީ ތަންބުނެއިލް

އަހަރީ ބޯނަސްގެ މަސްއަލައިގައި އެމްއޭސީއެލްގެ މުއަައްޒަފުން އިޙްތިޖާޖުކުރަނީ

ކުންފުނީގެ އިސް އޮފިޝަލުންނަށް 00008 ރުފިޔާވެސް ބޯނަސްގެގޮތުގައި ދިނުމަށް ނިންމާފައި ހުރިއިރު، އާދައިގެ މުއައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 0006 އާއި 00051 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދެއްކަމަށް ޚަބަރުލިބިފައިވެއެެވެ.

އެޗްއާރްސީއެމްގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާޙުތަކާމެދު ސަރުކާރަށް ތާޢީދުކުރާ މެންބަރުންނާއި، އިދިކޮޅު މެންބަރުން ދެބަސްވެއްޖެ ތަންބުނެއިލް އެޗްއާރްސީއެމްގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާޙުތަކާމެދު ސަރުކާރަށް ތާޢީދުކުރާ މެންބަރުންނާއި، އިދިކޮޅު މެންބަރުން ދެބަސްވެއްޖެ

އެޤާނޫނއަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާޙުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެކޮމިޝަންގެ އެންގުމަކަށް ތަބަޢަނުވުން ލިބޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބުތައް ކުޑަކުރުމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ހައްޔަރުކުރެވުނު ރަޝިޔާގެ ހެކަރު ގުއާމްއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލު ކޯޓުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ ތަންބުނެއިލް ދިވެހިރާއްޖެއިން ހައްޔަރުކުރެވުނު ރަޝިޔާގެ ހެކަރު ގުއާމްއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލު ކޯޓުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ

ގުއާމްގެ ނޫސްތަކުން ރޯމަން ސެލެޒްނޯވްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާ ޙަވާލާދީ ލިޔެފައިވަނީ ރޯމަން ސެލެޒްނޯވް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި، އެމެރިކާގެ ސީކްރެޓް ސަރވިސްއިންކަމަށެވެ.

ޕީޖީކަމަށް ޢައްޔަންކުރި މުހުތާޒް މުޙްސިންގެ މައްޗަށް ސުލޫކީ މަސްއަލައެއް ސާބިތުވެފައި ނުވާކަމަށް ޖޭއެސްސީއިން ބުނެފި ތަންބުނެއިލް ޕީޖީކަމަށް ޢައްޔަންކުރި މުހުތާޒް މުޙްސިންގެ މައްޗަށް ސުލޫކީ މަސްއަލައެއް ސާބިތުވެފައި ނުވާކަމަށް ޖޭއެސްސީއިން ބުނެފި

އިއްޔެ އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި 26 މެންބަރުންގެ ވޯޓުން އެމަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ފާސްކުރި މުހުތާޒް މުޙްސިންވަނީ މިއަދު ހެނދުނު މަޤާމުގެ ހުވާ ކުރައްވާފައެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މުހުތާޒް މުޙްސިން ޢައްޔަންކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ފާސްކޮށްފި ތަންބުނެއިލް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މުހުތާޒް މުޙްސިން ޢައްޔަންކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ފާސްކޮށްފި

އޭނާ އެމަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް 26 މެންބަރުން ތާޢީދުކުރެއްވިއެވެ. 7 މެންބަރުން އެނަންފުޅާ ދެކޮޅަށް ވޯޓުދެއްވިއިރު، ވަކި އަތަކަށް ވޯޓުނުލައްވާ 21 މެންބަރަކު ތިއްބެވިއެވެ.

ޕީޖީގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ވޯޓުދޭނީ މައުމޫން ޙަމީދަށް ނޫންކަމަށާއި، މުހުތާޒް ޢަބްދުﷲއަށްކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން ނިންމަވައިފި ތަންބުނެއިލް ޕީޖީގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ވޯޓުދޭނީ މައުމޫން ޙަމީދަށް ނޫންކަމަށާއި، މުހުތާޒް ޢަބްދުﷲއަށްކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން ނިންމަވައިފި

ކަންމިހެން ހުރިއިރު ހ. މީނާޒް މައުމޫން ހަމީދު އެމަޤާމަށް ގެނައުމަށް ވޯޓުދެއްވުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަރު މައުމޫން ޙަމީދުވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ޕާޓީ ބަދަލުކުރެއްވި ޖޭޕީގެ ތިން މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެޕާޓީއިން ދައުވާކުރުމަށް ނިންމައިފި ތަންބުނެއިލް ޕާޓީ ބަދަލުކުރެއްވި ޖޭޕީގެ ތިން މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެޕާޓީއިން ދައުވާކުރުމަށް ނިންމައިފި

ޕީޕީއެމްއަށް ޖޭޕީއިން ބަަދަލުވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޢަބްދުﷲ (މުހަންމާ) ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޕާޓީ ބަދަލުނުކުރުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުކަމަށާއި، އެކަމާމެދު ދައުވާ ނުއުފުލޭނެކަމަށެވެ.


ސިޓީ

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ އަނިޔާ

މިއީ މި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގައުމީ ބަހުސެއް ފަށަން އެންމެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅު ވެސް މެ އެވެ.

އަޅުގަނޑު މެނަށް ލިޔުއްވުމަށް

announcement

Torture victims in the Maldives tell their stories


RSS feed Subscribe to our feed       Delicious Are we delicious?       Digg Add us to Digg       Technorati Bookmark us       Flickr Flickr gallery