ޝޯން ޕޯލްގެ ޝޯވްއަށް ދީފައިވާ އިންޒާރަކީ ސީރިއަސްކަމެއް ނޫންކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި ތަންބުނެއިލް

ޝޯން ޕޯލްގެ ޝޯވްއަށް ދީފައިވާ އިންޒާރަކީ ސީރިއަސްކަމެއް ނޫންކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި

ނާއި، އަތްފައި ނިވާކޮށްގެން ހުރި މީހަކު ދިވެހިބަހުން ގަނޑެއްގައި ލިޔެގެން މެސެޖުދޭގޮތަށް ޔޫޓިއުބްގައި ޢާންމުކުރި އެވީޑިއޯގައި ޝޯން ޕޯލް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެނަމަ މަރާލާނެކަމުގެ އިންޒާރުދީފައިވެއެވެ.

ޕާޓީއިން ވަކިކުރީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމެރީސްގައި ވާދަނުކުރެއްވޭނެގޮތް ހެދުމަށްކަމަށް މެންބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ ތަންބުނެއިލް ޕާޓީއިން ވަކިކުރީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމެރީސްގައި ވާދަނުކުރެއްވޭނެގޮތް ހެދުމަށްކަމަށް މެންބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ

އެމްޑީޕީއިން މެންބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ވަކިކުރި މަސްއަލައިގެ މައްޗަށް މިނޫހުގައި އޭނާވަނީ ތަފްސީލުކޮށް ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ.

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ދެފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރިކުރުމުގެ މައްޗަށް އދގެ ޚާއްސަ މަންދޫބު ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރައްވައިފި ތަންބުނެއިލް ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ދެފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރިކުރުމުގެ މައްޗަށް އދގެ ޚާއްސަ މަންދޫބު ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރައްވައިފި

އދގެ ޚާއްސަ މަންދޫބު ގެބްރިއެލާ ނޯލް 22 ޑިސެންބަރުގައި ޢާންމުކުރެއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެނިންމުމުގެ ސަބަބުން ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ މުސްތަޤިއްލުކަމަށް ހިޔަނިއެޅޭކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީއިން މެންބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ވަކިކުރުމަށް އެޕާޓީގެ ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީއިން ނިންމައިފި ތަންބުނެއިލް އެމްޑީޕީއިން މެންބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ވަކިކުރުމަށް އެޕާޓީގެ ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީއިން ނިންމައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމާބެހޭ ވޯޓުގައި އެމްޑީޕީގެ ތްރީލައިން ވިޕާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވި އިތުރު 5 މެންބަރުންގެ މައްޗަށްވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވެއެވެ.

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިިޕަލުންގެ މަޤާމު އުވާލުމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ގެނުވުމަށް ނިންމައިފި ތަންބުނެއިލް ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިިޕަލުންގެ މަޤާމު އުވާލުމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ގެނުވުމަށް ނިންމައިފި

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ މަޤާމު އުވާލައިފައިވަނީ ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ މުއައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނައި ބަދަލުތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ހަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއިން ވާހަކަަދައްކާކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމްއިން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި ތަންބުނެއިލް ހަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއިން ވާހަކަަދައްކާކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމްއިން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެފަނޑިޔާރުން މަޤާމުން ވަކިކުރިކުރުމުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުތުރުނަން ލިބި، ފާޑުކިޔުން ރައްދުވެފައިވާކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމްވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ތުއްތު ދަރިފުޅު ބޭނުން މީހަކަށް ދޭން ބޭސްބުކްއިން އިޢުލާންކުރި މީހާގެ މަސްއަލަ ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި ތަންބުނެއިލް ތުއްތު ދަރިފުޅު ބޭނުން މީހަކަށް ދޭން ބޭސްބުކްއިން އިޢުލާންކުރި މީހާގެ މަސްއަލަ ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި

މީޑީޔާގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުގައި އެއަންހެންމީހާ ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓުކޮށްފައިވަނީ މިއީ ލޯބި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ބޭނުންވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއްކަމަށް ބުނެއެވެ.


ސިޓީ

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ އަނިޔާ

މިއީ މި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގައުމީ ބަހުސެއް ފަށަން އެންމެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅު ވެސް މެ އެވެ.

އަޅުގަނޑު މެނަށް ލިޔުއްވުމަށް

announcement

eht ni smitciv erutroT sevidlaM seirots rieht llet


RSS feed Subscribe to our feed       Delicious Are we delicious?       Digg Add us to Digg       Technorati Bookmark us       Flickr Flickr gallery