ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތާމެދު ކެނެޑާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރައްވައިފި ތަންބުނެއިލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތާމެދު ކެނެޑާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރައްވައިފި

އޭނާގެ ބަޔާނުގައި ނޫސްވެރިންނާއި، ސިޔާސީންނަށް އިންޒާރުދެމުންދާ މަސްއަލައާއި، އެޗްއާރްސީއެމްގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރަމުންދާ ދައުވާގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ.

ކަރަންޓީނުކުރެވުނު ނައިޖީރިޔާ މީހާގެ ކިބައިން އެބޯީލާގެ އަލާމާތްތައް ފެނިފައިނުވާކަމަށް ހެލްތުން ބުނެފި ތަންބުނެއިލް ކަރަންޓީނުކުރެވުނު ނައިޖީރިޔާ މީހާގެ ކިބައިން އެބޯީލާގެ އަލާމާތްތައް ފެނިފައިނުވާކަމަށް ހެލްތުން ބުނެފި

އޭނާގެ ކިބައިން ހުން އައުންފަދަ އެބޯލާގެ އަލާމާތެއް ފެނޭތޯ 42 ގަޑިއިރުވާންދެން ބެލުމަށްޓަކައި ކަރަންޓީނުކުރެވިފައިވާކަމަށްވެސް ހެލްތު މިނިސްޓްރީއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ނޫސްވެރިޔާ ރިޟްވާންގެ މަސްއަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި ތަންބުނެއިލް ނޫސްވެރިޔާ ރިޟްވާންގެ މަސްއަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމީހުން ނަމާއި، އިތުރު ތަފުސީލު ހާމަކޮށްފައިނުވާނަމަވެސް އޭގެތެރެއިން ދެ މީހުންނަކީ ޢުމުރުން 22 އަހަރުގެ ފިރިހެނުންކަމާއި، ތިންވަނަ މީހަކީ ޢުމުރުން 42 އަހަރުގެ މީހެއްކަމަށް ޚަބަރުލިބެއެވެ.

އެޗްއާރްސީއެމުން އެކުލަވައިލި ރިޕޯޓު ޑީޖޭއޭއާ ޙިއްސާކުރުމުން ޖަވާބުނުލިބުނުކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބުނެފި ތަންބުނެއިލް އެޗްއާރްސީއެމުން އެކުލަވައިލި ރިޕޯޓު ޑީޖޭއޭއާ ޙިއްސާކުރުމުން ޖަވާބުނުލިބުނުކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބުނެފި

ސުމޯޓޯ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފަސް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކޯޓުގައި ގެންދަނީ ޝަރީޢަތްހިންގަމުންނެވެ.

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގައި ތުހުމަތުގެ އިނގިލިދިއްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފުލުސް އޮފީހުގައި ޝަކުވާ އުފުލައިފި ތަންބުނެއިލް އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގައި ތުހުމަތުގެ އިނގިލިދިއްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފުލުސް އޮފީހުގައި ޝަކުވާ އުފުލައިފި

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ މިމަސްއަލައިގައި ޝާމިލުވާކަމަށް ބެލެވެނީ ދީނީ ހަރުކަށި ޚިޔާލާތައް ލެނބިފައިވާ ބޮސްނިޔާ، ކުޑަހެންވޭރު އަދި ބުރުގެ ގޭންގްސްޓަރުންނެވެ.

ސުމޯޓޯ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި ތަންބުނެއިލް ސުމޯޓޯ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި

އެދައުވާތަކުގެ ތަފުސީލު ހާމަނުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުން ލަފާދީފައިވާކަމަށް އެކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންވަނީ މިނޫހުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހާ ހަމައަށް އީޖާބީ ބަހެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނުލިބިއްޖެނަމަ ހަޅުތާލުކުރާނެކަމަށް ޓީޗަރސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފި ތަންބުނެއިލް އަންގާރަ ދުވަހާ ހަމައަށް އީޖާބީ ބަހެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނުލިބިއްޖެނަމަ ހަޅުތާލުކުރާނެކަމަށް ޓީޗަރސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފި

ދަރިވަރުންނަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރައިދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމުގެ މައްޗަށް ޓޭމްއަށް ސަރުކާރުންވަނީ އިންޒާރުކޮށްފައެވެ


ސިޓީ

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ އަނިޔާ

މިއީ މި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގައުމީ ބަހުސެއް ފަށަން އެންމެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅު ވެސް މެ އެވެ.

އަޅުގަނޑު މެނަށް ލިޔުއްވުމަށް

announcement

eht ni smitciv erutroT sevidlaM seirots rieht llet


RSS feed Subscribe to our feed       Delicious Are we delicious?       Digg Add us to Digg       Technorati Bookmark us       Flickr Flickr gallery