ހަބަރު ލިޔުއްވީ ޖޭޖޭ ރޮބިންސަން

މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލް ޣަފޫރު މާފުށީ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލް ޣަފޫރު މާފުށީ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި ތަންބުނެއިލް

މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ބިލުގެ ބައެއް މާއްދާތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުންވަނީ ބާތިލުކުރުމާއެކު ޖަލުގައި ހުންނަވާ ހިނދު ޙާމިދު ޢަބްދުލް ޣަފޫރު މަޖިލިސް ޖަލްސާތަކަށް ޙާޒިރުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމުގެ ހުވާ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމުގެ ހުވާ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ކުރައްވައިފި ތަންބުނެއިލް

މިއަދު 1 ޖެހިއިރު ފެށި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމިން ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު ޤައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ.


އިންތިޚާބު ލަސްކުރުމަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅުތައް ދުށުމަށް ދުނިޔެ ނުއެދޭކަމަށް ސްވަޔަރ އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓްގައި ވިދާޅުވެއްޖ

އިންތިޚާބު ލަސްކުރުމަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅުތައް ދުށުމަށް ދުނިޔެ ނުއެދޭކަމަށް ސްވަޔަރ އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓްގައި ވިދާޅުވެއްޖ ތަންބުނެއިލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށާއި، ސަރުކާރަށް އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓްގައިވަނީ ހޫނު ބަހުގެ ޙަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ.


އިންތިޤާލީ އިންތިޒާމުތަކެއްގެ ތެރެއިން މެނުވީ އިންތިޚާބު ބޭއްވެން އޮތްކަމަށް ފެނިނުގަންނަވާކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

އިންތިޤާލީ އިންތިޒާމުތަކެއްގެ ތެރެއިން މެނުވީ އިންތިޚާބު ބޭއްވެން އޮތްކަމަށް ފެނިނުގަންނަވާކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ ތަންބުނެއިލް

ސަރުކާރުން ގެންދަނީ އިންތިޚާބުތަކަށް ހުރަސްއަޅާ، ޤާނޫނީ ހުސްކަމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވައްޓާލައި، އިންތިޚާބުނުކުރާ ޢަސްކަރީ ވެރިކަމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.


ކެނެޑާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ކުޑައިމީސްކޮށް ހިތްތެވިކަމުގެ ޝަކުވާ ރައީސް ޑރ. ވަޙީދު އުފުއްލަވައިފި

ކެނެޑާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ކުޑައިމީސްކޮށް ހިތްތެވިކަމުގެ ޝަކުވާ ރައީސް ޑރ. ވަޙީދު އުފުއްލަވައިފި ތަންބުނެއިލް

ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 72 ގައި ބޭއްވި ސީމެގް ބައްދަލުވުމުގައި ކެނެޑާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. މަރިޔަމް ޝަކީލާއަށް ކުޑައިމިސްކޮށް ހިތްތެވިކަމުގެ ޝަކުވާ އެޤައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރަށްވަނީ ސިޓީއަކުން ދަންނަވާފައެވެ.


އަލްއަންދަލުސް ދަރުސް ދެއްކުމަކީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޤަވާޢީދުތަކާ ފުށުއަރާކަމެއް ނޫންކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ބުނެފި

އަލްއަންދަލުސް ދަރުސް ދެއްކުމަކީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޤަވާޢީދުތަކާ ފުށުއަރާކަމެއް ނޫންކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ބުނެފި ތަންބުނެއިލް

އަލް އަންދަލުސްގެ ނަމުގައި ޝެއިޚް ޝަމީމް ދެއްވި ދަރުސްގައި މެދުޒަމާނުގައި ޔޫރަޕުގެ ހިސާބުތަކަށްވެސް ފެތުރިގޮސް އޮތް އިސްލާމީ ވެރިކަން ވެއްޓިދިއުމުގެ ސަބަބުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތާއި އަޅާކިޔުއްވިއެވެ.


ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދުންނާއި، އިނގިރޭސިވިލާތުން އިންތިޚާބަށް ތަޢުރީފުކުރާއިރު، ހައިކޯޓުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަސްއަލަ ބަލައިގެންފި

ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދުންނާއި، އިނގިރޭސިވިލާތުން އިންތިޚާބަށް ތަޢުރީފުކުރާއިރު، ހައިކޯޓުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަސްއަލަ ބަލައިގެންފި ތަންބުނެއިލް

އިންތިޚާބު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިނިވަން، އިންސާފުވެރި އަދި ވާދަވެރި މަގަކުންކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ހާމަކުރެއެވެ.


މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި، ސިޔާސީ މަޤާމުތަކާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މުސާރަ ކުޑަކުރައްވާނެކަމަށް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ވިދާޅުވެއްޖެ

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި، ސިޔާސީ މަޤާމުތަކާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މުސާރަ ކުޑަކުރައްވާނެކަމަށް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ވިދާޅުވެއްޖެ ތަންބުނެއިލް

އެއީ ދިވެހިރާއްޖެ ދަރަނިވެރިވެ، ބަނގުރޫޓުވެ ނުދިއުމަށް ކޮންމެހެން އަޅާންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެއްކަމަށާއި ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރައްވާނެކަމަށް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން އިތުރަށް ވިދާޅުވިއެވެ.


ރައީސް މައުމޫންގެ ޅިއަނު އިލްޔާސް އިބްރާހިމް ތާޢީދުކުރައްވާނީ ޤާސިމް އިބްރާހިމަށްކަމަށް އިޢުލާންކުރައްވައިފި

ރައީސް މައުމޫންގެ ޅިއަނު އިލްޔާސް އިބްރާހިމް ތާޢީދުކުރައްވާނީ ޤާސިމް އިބްރާހިމަށްކަމަށް އިޢުލާންކުރައްވައިފި ތަންބުނެއިލް

ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގައި އެތައް ވުޒާރާއެއްގެ މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފައި ހުންނެވި އިލްޔާސް އިބްރާހިމް ރައީސް ޕީޕީއެމްއިން ވަކިވެވަޑައިގަތީ އެޕާޓީއިން ސަރުކާރަށް އުނދަގޫކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.


ބަރަހަނާ ވީޑިއޯތަކެއް ލީކުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދުގެ ކަރަޕްޝަން މަސްއަލައެއްގައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ބަރަހަނާ ވީޑިއޯތަކެއް ލީކުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދުގެ ކަރަޕްޝަން މަސްއަލައެއްގައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި ތަންބުނެއިލް

މިމަސްއަލައަކީ ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ބިލުދައްކާ ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދުގެ ފޯނުން އެހެން ފޯނުތަކަށް 3222 ރުފިޔާ ޓްރާންސްފަރކޮށްފައިވާ މަސްއަލައެއްކަމަށް ޚަބަރުލިބެއެވެ.


އަނެއް ސޮފްހާannouncement

eht ni smitciv erutroT sevidlaM seirots rieht llet


RSS feed Subscribe to our feed       Delicious Are we delicious?       Digg Add us to Digg       Technorati Bookmark us       Flickr Flickr gallery